Gaeltacht Melbourne 2020

clárúchán dúnta anois.
Registrations have closed.
International House
International House
Is cúis áthais dúinn bheith in ann Gaeltacht Melbourne 2020 a fhógairt. Ar aon dul leis an bhliain seo caite, beidh seomraí ranga agus lóistín le fáil in International House ag Ollscoil Melbourne, ach le laghdú beag ar an bpraghas. Beidh ranganna ann do gach uile leibhéal, ón tosaitheoir glan go dtí an cainteoir líofa, agus beidh craic is spraoi ann freisin leis an gceolchoirm, seisiúin cheoil, tráth na gceist, ranganna roghnacha srl. Biodh deireadh seachtaine lán de Ghaeilge agat! We are delighted to announce Gaeltacht Melbourne 2020. As last year, classrooms and accommodation will be in International House at the University of Melbourne, but with a small reduction in price. There will be classes for every level, from beginner to fluent speaker, and there’ll be fun and craic as well, with the concert, music sessions, trivia night, electives, etc. Have yourself a weekend full of Irish!

Dátaí ~ Dates

12:00 i.n. Dé hAoine 24 Eanáir — 12:00 i.n. Dé Luain 27 Eanáir 2020.

12:00 pm Friday 24 January — 12:00 pm Monday 27 January 2020.

Ionad ~ Venue

 

International House, University of Melbourne, 241 Royal Parade, Parkville.

Seoladh an gheata (le haghaidh GPS, srl.): 205 Royal Parade, Parkville.
Address of the gate (for GPS, etc.):

Lonnaithe thart ar 3 km ó lár Melbourne, is furasta International House a bhaint amach ón lár nó ón aerphort. Tá tram 19 ann beagnach ar leac an dorais agat.

Located around 3 km from the centre of Melbourne, it’s easy to get to International House from the CBD or from the airport. The 19 tram is virtually on your doorstep.

Lóistín ~ Accommodation

Tá thart ar tríocha áiteacha ann san fhoirneamh Founders atá in arasáin le haghaidh duine amháin, nó beirt nó ceathrar duine. Tá seomra suite, cistínín agus seomra folctha ann i ngach arasán. Tá seomraí dúbailte ar fáil freisin. Is seomraí singile iad an chuid eile le seomra folctha comhroinnte. Cuirfear an chéad tríocha duine san arasáin—más maith leat áit a fháil, cláraigh go luath!

There are around thirty places in the Founders Building that are in apartments for one, two or four people. The apartments each have a lounge, kitchenette and bathroom. Double rooms are also available. The rest are single rooms with shared bathrooms. The first thirty people will be put in the apartments—if you want to get a place, register soon!

Costas ~ Cost

  Luathchosach
Early-bird
Iomlán
Full
Lóistín (lóistín, gach béile ⁊ teagasc)
Live-in (accommodation, all meals & classes)
$445 $470
+ Seomra dúbailte
+ Double room
(2 daltaí)
(2 students)
$890 $940
  (dalta ⁊ lóistéir)
(1 student + guest)
$750 $775
Gan lóistín (lón, dinnéar ⁊ teagasc)
Non-resident (lunch, dinner & classes)
$220 $250

Scoithdhátaí - Cut-off dates

Praghas luathchosach: roimh 1 Samhain 2019.
Gach íocaíocht eile: roimh 1 Nollaig 2019 15 Nollaig 2019.

Early-bird price: before 1 November 2019.
All other payments: before 1 December 2019 15 Nollaig 2019.

Tuilleadh eolais le fáil ar an bhfoirm clárúcháin.
Sábháil an fhoirm seo ar dtús, agus ansin beidh tú in ann í a líonadh, a shábháil arís agus a sheoladh ar ais chugainn.
More details available on the registration form.
Save this form first and then you can fill it out, save it and send it back to us.

Cursaí ~ Courses

Bíonn na ranganna (teanga / roghnacha) ar siúl i rith an lae, ach bíonn imeachtaí eile ann san oíche, mar shampla cainteanna, tráth na gceist, seisiúin cheoil is amhránaíochta. Tabhair libh d’uirlisí ceoil! Sa cheolchoirm ar an oíche dheireannach beidh deis ann do na ranganna roghnacha, grúpaí nó daoine aonair gach sórt míre a chur ar siúl; amhráin, ceoil, filíocht is dráma ina measc. Tá súil againn go gcuirfimid misneach oraibh Gaeilge a labhairt an oiread is féidir (de réir bhur gcumas teanga) le linn an deireadh seachtaine.

Language and elective classes run during the day, but other activities are on in the evenings, for example talks, trivia night, music and singing sessions. Bring your musical instruments! At the concert on the last night there will be an opportunity for elective classes, groups or individuals to put on a variety of acts, including songs, music, poetry and drama. We hope to encourage you to speak Irish as much as possible (according to your language ability) over the weekend.

Beidh cúig rang ar fáil ó rang do fíorthosaitheoirí go rang don chainteoir cumasach/líofa. Tá cur síos gearr ar gach rang thíos. An chéad lá caithfidh tú freastal ar an rang a roghnaigh tú. Má mhothaíonn tú nach bhfeileann an rang duit, le do thoil pléigh an cheist le ball an choiste eagraithe. Tá súil againn go mbeidh gach duine sásta lena rang, ach ní féidir linn gealltanas a thabhairt go mbeidh tú in ann athrú rang. Caithfidh muid cinntiú nach mbeidh na hathruithe ag cur isteach ar múinteoirí is daltaí agus nach bhfuil an iomarca daltaí ann i rang ar leith. Five classes will be available from absolute beginners through to proficient/fluent. A brief description of each class is found below. On the first day you must attend the class for which you registered. If you find that the class level doesn’t suit your needs, please discuss any possible changes with a member of the organizing committee. While we hope that everyone will be happy with their class, changes cannot be guaranteed because we need to consider the teachers and other students and ensure that no class has too many students.

Rang/Class 1: Absolute beginner. You have never learnt Irish before.
Rang/Class 2: Post-beginner. You can use a few words & phrases.
Rang/Class 3: Basic conversation. You can converse & write at a basic level.
Rang/Class 4: Complex conversation. You can converse & write at a more complex level.
Rang/Class 5: Proficient or Fluent. You are a fluent or proficient Irish speaker.